Srednja škola ,,Nikola Tesla,,

Broj: 611-505

17.09. 2019. godine

L E P O S A V I Ć

Na osnovu člana 55. 57  i člana 60 .Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”,br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 ), Srednja škola ,,Nikola Tesla,,Leposavić, objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Podaci o naručiocu
  • Naručilac: ……………………………….Srednja škola ,,Nikola Tesla,,
  • Adresa: …………………………………….Ul. Nemanjina 29/A, 38218 Leposavić
  • Internet stranica:……………………. www.ssnikolateslaleposavic.edu.rs
Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti po partijama (2 partije) skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke

Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br.1-2019 suNabavka ogrevnog materijala za humanitarnu pomoć radi zadovoljavanja potreba škola na teritoriji Opštine Leposavić za zimski period 2019/2020 godine.

Oznaka iz opšteg rečnika za: –03413000 drvo za ogrev i 09112100- sušeni lignit

Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Vrsta kriterijuma za dodelu Ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje Ugovor

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma Najniža ponuđena cena“.

Način podnošenja ponude i rok

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu  Srednja škola ,,Nikola Tesla,, Leposavić, ul. Nemanjina 29/A . ,,Ponuda za javnu nabavku dobara: Nabavka ogrevnog materijala za humanitarnu pomoć radi zadovoljavalja potreba škola, na teritoriji opštine Leposavić, za zimski period 2019/2020, sa pozivom na broj partije, JN br 1-2019NE OTVARATI”..Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 27.09.2019. godine do 1000 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda obaviće nadležna komisija u sedištu naručioca u kancelariji direktora škole, dana 27.09.2019. godine, sa početkom u 10:30 časova. Ukoliko dan za otvaranje ponuda (poslednji dan roka za podnošenje ponuda) pada u neradni dan, otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog dana, u isto vreme.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke

Odluka o dodeli Ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

 Kontakt (lice ili služba)
Lice (ili služba) za kontakt je Radović Slađan i Ružica Marković, kontakt telefon: 028/83-562 E–mail adresa [email protected] ili na broj faksa 028/84-191.

DOKUMENTA za preuzimanje

  1. JAVNI POZIV ZA NABAVKU EKERGENATA -2019

  2. KONKURSNA DOKUMENTACIJE ZA OGREV – 2019