„Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 31/21

Na osnovu člana 38. stav 11. i člana 36a Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon i 6/20), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda  kandidata  za  upis  u  srednju  školu  (u  daljem  tekstu:  škola), sadržina,  vreme,  mesto  i  način  polaganja  prijemnog  ispita,  vrednovanje učešća kandidata na takmičenjima u osnovnoj školi i vrste takmičenja u osnovnoj školi čija se mesta vrednuju, upis u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja (u daljem tekstu: upis u školu pod povoljnijim uslovima), način i uslovi pristupa portalu posvećenom  upisu  u  školu  čiji  sadržaj  ažurira  Ministarstvo  (u  daljem tekstu: portal) i druga pitanja vezana za upis u školu.

II. UPIS U ŠKOLU

Član 2.

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;

3) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;

3) uspeha na prijemnom ispitu;

4) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Kandidat  koji  se  upisuje  u  školu  pod  povoljnijim  uslovima, treba da ispuni uslove propisane st. 1. i 2. ovog člana, pre primene merila i postupka za postizanje pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja, propisanih ovim pravilnikom.

Kandidat se upisuje u školu u svojstvu redovnog učenika ukoliko na dan 1. septembra školske godine u kojoj se upisuje u prvi razred ima manje od 17 godina.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, kandidat koji na dan 1. septembra školske godine u kojoj se upisuje u prvi razred ima više od 17 godina, a u prethodnoj  školskoj  godini  je  završio  osnovno  obrazovanje  i  vaspitanje  u trajanju od osam godina, može da se upiše u školu u svojstvu redovnog učenika.

Član 3.

Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog odnosno maternjeg jezika i matematike i na kombinovanom testu iz prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Polaznik koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: program FOOO) polaže završni ispit rešavanjem jednog testa, koji sadrži zadatke iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, iz matematike i iz prirodnih i društvenih nauka koje obuhvataju sadržaj iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije, uz opšte kompetencije, zajedničke za pojedine prirodne i društvene nauke.

Polaznik iz stava 3. ovog člana može da osvoji najviše 40 bodova na testu iz stava 3. ovog člana, odnosno najviše po 13 bodova na zadacima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na zadacima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

Član 4.

Opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži  brojem četiri (4).

Na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Polaznik iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova.

Kandidat koji je završio šesti razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio šesti razred u stranoj školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u šestom razredu osnovne škole.

Član 5.

Kandidat   može  da  ostvari   ukupno   najviše   100   bodova   po osnovama iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovama iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Član 6.

Kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje se u školu posle obavljenog završnog ispita, u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na sadržaj i način sprovođenja ispita.

Kandidat iz stava 1. ovog člana upisuje se u školu iz člana 14. ovog pravilnika posle položenog prijemnog ispita.

Kandidat  iz  stava  1.  ovog  člana  polaže  prijemni  ispit  za proveru posebnih sposobnosti u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na način sprovođenja ispita.

Član 7.

Kandidat koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, upisuje se preko broja određenog za upis učenika.

Kandidat  koji  je  završio  sedmi  razred  u  inostranstvu  ili stranoj školi  u Republici Srbiji, a osmi razred je završio  u Republici Srbiji, obavlja završni ispit i upisuje se u školu preko broja određenog za upis, u skladu sa propisima.

Ukoliko više kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana žele da upišu istu školu, ili isti smer gimnazije, odnosno obrazovni profil u istoj školi, ravnomerno se raspoređuju po školama, smerovima gimnazija i odeljenjima.

Ukoliko kandidat iz st. 1. i 2. ovog člana konkuriše za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika, pravo na upis preko broja određenog za upis ostvaruje ukoliko je položio odgovarajući prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti i ispunio sve uslove za upis u školu iz člana 13. ovog pravilnika, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 8.

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika u osnovnoj školi vrednuju se tako što se kandidatu, koji je u osmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih  u članu 9. ovog pravilnika, dodeljuju bodovi na način propisan stavom 3. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana:

1)  u  slučaju  kada  zbog  ugroženosti  bezbednosti  i  zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe takmičenja u osmom razredu, kandidatu koji je u sedmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih u članu 9. ovog pravilnika, dodeljuju se bodovi na način propisan stavom 3. ovog člana;

2)  u  slučaju  kada  zbog  ugroženosti  bezbednosti  i  zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe takmičenja ni u osmom ni u sedmom  razredu,  kandidatu  neće  biti  dodeljeni  bodovi  na  način  propisan stavom 3. ovog člana.

Bodovi za osvojeno jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih u članu 9. ovog pravilnika kandidatu se dodeljuju na sledeći način:

1)  međunarodno  takmičenje  koje  je  u  Kalendaru  takmičenja  i smotri učenika osnovnih škola:

– prvo mesto – dvanaest (12) bodova;

– drugo mesto – deset (10) bodova;

– treće mesto – osam (8) bodova;

2) republičko takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:

– prvo mesto – šest (6) bodova;

– drugo mesto – četiri (4) boda;

– treće mesto – dva (2) boda.

Kada je kandidat osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima iz st. 1. i 2. ovog člana, iz jednog predmeta, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Prva tri mesta, u smislu ovog pravilnika, jesu mesta koja odgovaraju prvom, drugom i trećem najboljem postignutom rezultatu na takmičenju iz st. 1. i 2. ovog člana objavljenom na rang listi.

Stručno društvo ili drugi organizator dostavlja postignute rezultate sa takmičenja iz st. 1. i 2. ovog člana ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i osnovnoj školi koju učenik pohađa, najkasnije do 1. juna tekuće školske godine.

Postignuti rezultati dostavljaju se u obliku rang liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodatnih bodova za upis.

Član 9.

Republička takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom i koja imaju najmanje tri nivoa takmičenja (školski, opštinski, okružni, republički), i to:

1) srpski jezik:

–  Takmičenje  iz  srpskog  jezika  i  jezičke  kulture,  odnosno

Književna olimpijada – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;

2) maternji jezik:

– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”;

– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju;

– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku;

– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu;

– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo;

– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine;

– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine;

3) matematika:

– Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike – Društvo matematičara Srbije;

4) istorija:

–  Takmičenje   u  poznavanju  opšte   i   nacionalne  istorije   – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”, Beograd;

5) geografija:

–  Takmičenje  u  poznavanju  opšte  i  nacionalne  geografije  – Srpsko geografsko društvo;

6) biologija:

– Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo;

7) fizika:

– Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet, Beograd;

8) hemija:

– Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Međunarodna takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom, i to:

1) matematika:

– Juniorska balkanska matematička olimpijada – Društvo matematičara Srbije;

2) fizika:

– Međunarodna juniorska naučna olimpijada – Društvo fizičara

Srbije i Fizički fakultet, Beograd.

Član 10.

Posle utvrđivanja ukupnog broja bodova iz čl. 3-5. ovog pravilnika, bodova ostvarenih na prijemnom ispitu, bodova ostvarenih na takmičenjima i bodova dodatih za upis u školu pod povoljnijim uslovima, kandidat za upis u školu, njegov roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik, ima pravo da na dva načina izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje, u skladu sa zakonom, i to:

1) na portalu, elektronskim putem;

2) u matičnoj osnovnoj školi, pismenim putem.

Izražavanje opredeljenja za dalje školovanje elektronskim putem može da koristi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata koji ima autorizovani elektronski pristup portalu (u daljem tekstu: autorizovani korisnik).

Autorizovani elektronski pristup iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se preko pristupnih parametara koje je osnovna škola, koja vodi knjigu   evidencije   o   obrazovno-vaspitnom   radu   u   elektronskom   obliku, dostavila roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku, na adresu elektronske pošte koju je naveo u zahtevu.

Zahtev iz stava 3. ovog člana obavezno sadrži podatak o jedinstvenom matičnom broju kandidata i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Opredeljenje za dalje školovanje iz stava 1. ovog člana sadrži, prema listi objavljenoj na portalu i u Konkursu za upis u srednju školu:

1) osmocifrenu šifru kandidata;

2) ime i prezime kandidata;

3) ime roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika;

4) naziv i mesto osnovne škole u kojoj je kandidat stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje;

5) šifru i naziv smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila,

za svako od opredeljenja za dalje školovanje;

6)  naziv  škole  i  mesto  u  kome  se  nalazi  škola,  za  svako  od opredeljenja za dalje školovanje;

7) jezik na kome kandidat želi da stiče srednje obrazovanje i vaspitanje.

Član 11.

Na osnovu opredeljenja kandidata i ukupnog broja bodova ostvarenih po svim osnovama propisanim ovim pravilnikom, vrši se raspoređivanje kandidata po školama prema tipu škole, smerovima gimnazije, odnosno obrazovnim profilima.

Kandidat,  njegov  roditelj  odnosno  drugi  zakonski  zastupnik, može da izvrši uvid gde je raspoređen na dva načina, u skladu sa zakonom, i to:

1) na portalu;

2) u matičnoj osnovnoj školi.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim školama.

Član 12.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;

2) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika;

3) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Član 13.

Kada kandidat, njegov roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik,

izvrši uvid u raspoređivanje, na način propisan članom 11. ovog pravilnika, roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik može da podnese prijavu za upis u školu na dva načina, u skladu sa zakonom, i to:

1) na portalu, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;

2) u školi, pismenim putem. Prijava za upis sadrži podatke o:

1) kandidatu (ime i prezime, osmocifrenu šifru i jedinstveni matični broj);

2)  nazivu  i  mestu  osnovne  škole  u  kojoj  je  kandidat  stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje;

3) nazivu smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila na koji je kandidat raspoređen;

4) nazivu i mestu škole u koju je kandidat raspoređen;

5) jeziku na kome kandidat stiče srednje obrazovanje i vaspitanje;

6) stranom jeziku, odnosno stranim jezicima koje kandidat nastavlja da uči u srednjem obrazovanju i vaspitanju;

7) izbornom programu, odnosno izbornim programima za koje se opredelio kandidat;

8) obaveznom izbornom predmetu za koji se opredelio kandidat

(verska nastava, odnosno građansko vaspitanje);

9) potrebi kandidata za smeštajem u domu učenika;

10) mogućnosti kandidata za pristup internetu.

III. UPIS U UMETNIČKU ŠKOLU, ODNOSNO NA OBRAZOVNI PROFIL U OBLASTI UMETNOSTI, ODELJENJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA, ŠKOLU U KOJOJ SE DEO NASTAVE OSTVARUJE NA STRANOM JEZIKU I ŠKOLU ZA TALENTOVANE UČENIKE

  1. Zajedničke odredbe

Član 14.

Kandidat za upis u umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za  učenike  sa  posebnim  sposobnostima  za  filološke  nauke,  odeljenje  za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost), školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji), polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti.

Član 15.

Prijemni ispit za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika polaže  se  pre  polaganja  završnog  ispita,  u  odgovarajućoj  školi,  odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo.

Član 16.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da podnese prijavu za polaganje prijemnog ispita na dva načina, u skladu sa zakonom, i to:

1) na portalu, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;

2) u školi u kojoj se prijavljuje za polaganje prijemnog ispita, pismenim putem.

Član 17.

Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil.

Član 18.

Pravo na rangiranje radi upisa u školu iz člana 14. ovog pravilnika stiče kandidat koji je položio prijemni ispit i koji je ispunio uslove iz čl. 2-5. ovog pravilnika.

Kandidati koji konkurišu samo za upis u muzičku školu, Školu za muzičke talente u Ćupriji i baletsku školu ne izražavaju 20 opredeljenja iz člana 10. ovog pravilnika ni na portalu ni u matičnoj osnovnoj školi.

  1. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa

posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost i u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Član 19.

Kandidat se upisuje u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju,  odeljenje  za  učenike  sa  posebnim  sposobnostima  za  geografiju  i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio- vizuelnu umetnost i u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha na završnom ispitu, koji se vrednuje na način utvrđen čl. 3-5. ovog pravilnika;

3) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole, koji se vrednuje na način utvrđen čl. 3-5. ovog pravilnika;

4) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Kandidatu  koji  je  ostvario  pravo  na  rangiranje  u  skladu  sa članom 18. ovog pravilnika, rezultati koje je ostvario na takmičenjima iz čl. 8 i 9. ovog pravilnika, vrednuju se na način propisan u članu 8. ovog pravilnika, osim u slučaju vrednovanja rezultata takmičenja iz predmeta koji su od posebnog značaja za određeni smer gimnazije, odnosno obrazovni profil, i to:

1) kandidatu koji konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, takmičenje iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika vrednuje se na način propisan članom 24. ovog pravilnika;

2) kandidatu koji konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, takmičenje iz matematike vrednuje se na način propisan članom 28. ovog pravilnika;

3) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, takmičenja iz fizike i matematike vrednuju se na način propisan članom 32. ovog pravilnika;

4) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim

sposobnostima  za  računarstvo  i  informatiku,  takmičenja  iz  matematike, fizike i informatike i računarstva vrednuju se na način propisan članom 36. ovog pravilnika;

5) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima  za  biologiju  i  hemiju,  takmičenja  iz  biologije  i  hemije vrednuju se na način propisan članom 40. ovog pravilnika;

6) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, takmičenja iz geografije i istorije vrednuju se na način propisan članom 44. ovog pravilnika;

7)  kandidatu  koji  konkuriše  za  upis  u  školu  u  kojoj  se  deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, takmičenje iz stranog jezika vrednuje se na način propisan članom 54. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe sva takmičenja  koja  se  boduju za  odgovarajuće  odeljenje  za  učenike  sa  posebnim sposobnostima, iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način propisan stavom 2. ovog člana.

Kada se za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima vrednuju  takmičenja  iz   dva  ili   više  predmeta,   ukoliko   nisu  održana takmičenja  iz  svih  propisanih  predmeta,  takmičenja  iz  predmeta  koja  su održana vrednuju se na način propisan u članu 8. ovog pravilnika.

Član 20.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti,  odeljenje  za  učenike  sa  posebnim  sposobnostima  za  filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim  sposobnostima  za  biologiju  i  hemiju,  odeljenje  za  učenike  sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, i školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”;

2)  ostvario  veći  ukupan  broj  bodova  na  prijemnom  ispitu, odnosno osvojio veći broj bodova na osnovu ostvarenih sportskih rezultata za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport,

3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika;

4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke

Član 21.

Za  upis  u  odeljenje  za  učenike  sa  posebnim  sposobnostima  za filološke nauke kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti;

2) test iz stranog jezika (engleski, francuski, nemački i ruski jezik).

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se  u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Član 22.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke može da ostvari najviše po 120 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 240 bodova.

Član 23.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje po 60 bodova na svakom delu prijemnog ispita.

Kandidat koji je položio prijemni ispit može da iskaže opredeljenje za:

1) jezik koji je položio na prijemnom ispitu;

2) jezik koji je učio kao drugi u osnovnoj školi;

3) italijanski jezik;

4) španski jezik;

5) japanski jezik;

6) kineski jezik;

7) norveški jezik;

8) klasične jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za engleski jezik, kandidati se rangiraju na osnovu ukupno osvojenog broja bodova, bez obzira na jezik koji su položili na prijemnom ispitu.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za francuski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili francuski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za nemački jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili nemački jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za ruski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ruski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Položen prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim   sposobnostima   za   filološke   nauke   ne   predstavlja   uslov   za rangiranje radi upisa u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku.

Član 24.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika.

Stručna  društva  i  drugi  organizatori  takmičenja  iz  stava  1. ovog člana jesu:

1) za srpski jezik:

–  Takmičenje  iz  srpskog  jezika  i  jezičke  kulture,  odnosno

Književna olimpijada – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije,

2) za maternji jezik:

– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”,

– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju,

– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku,

– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu,

– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo,

– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine,

– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine,

3) za strane jezike (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski):

– Društvo za strane jezike i književnosti.

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog

jezika, dodeljuje se po 60 bodova za prvo mesto, 50 bodova za drugo mesto i 40 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku

Član 25.

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku   kandidat   polaže   prijemni   ispit   na   kome   rešava   test   iz matematike. 

Test iz stava 1. ovog člana polaže se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Član 26.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Član 27.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku iz člana 25. stav 1. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Član 28.

Takmičenje učenika osnovne škole koje je od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, u smislu ovog pravilnika, jeste takmičenje iz matematike.

Stručno društvo koje je organizator takmičenja iz stava 1. ovog člana je:

1)  za  matematiku  –  Društvo  matematičara  Srbije  (Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz matematike, dodeljuje se 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Član 29.

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku kandidat polaže prijemni ispit:

1) test iz fizike,

2) test iz matematike.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se  u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Test iz matematike iz stava 1. tačka 2) ovog člana istovetan je testu iz matematike za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Član 30.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu iz člana 29. stav 1. ovog pravilnika.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku iz člana 25. stav 1. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku.

Član 31.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz fizike, ili najmanje 120 bodova na testu iz matematike, iz člana 29. stav 1. ovog pravilnika.

Član 32.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz fizike i matematike.

Stručna  društva  i  drugi  organizatori  takmičenja  iz  stava  1. ovog člana jesu:

1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);

2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet

Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz fizike ili matematike, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto,

100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Član 33.

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.

Test iz stava 1. ovog člana polaže se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Član 34.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku iz člana 25. stav 1. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u gimnaziji.

Član 35.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike iz člana 33. stav 1. ovog pravilnika.

Član 36.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, u   smislu   ovog   pravilnika,   jesu   takmičenja   iz   matematike,   fizike   i informatike i računarstva.

Stručna  društva  i  drugi  organizatori  takmičenja  iz  stava  1. ovog člana jesu:

1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);

2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet

Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike);

3) za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije

(Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz matematike, fizike ili informatike i računarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Član 37.

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju kandidat polaže prijemni ispit:

1) test iz biologije,

2) test iz hemije.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se  u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Član 38.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu iz člana 37. stav 1. ovog pravilnika.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Član 39.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima  za  biologiju  i  hemiju  položio  je  prijemni  ispit  ako  je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz biologije, ili najmanje 120 bodova na testu iz hemije, iz člana 37. stav 1. ovog pravilnika.

Član 40.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje  za  učenike  sa  posebnim  sposobnostima  za  biologiju  i  hemiju,  u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz biologije i hemije.

Stručna  društva  i  drugi  organizatori  takmičenja  iz  stava  1.

ovog člana jesu:

1) biologija:

– Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo;

2) hemija:

– Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz biologije ili hemije, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto,

100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju

Član 41.

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju kandidat polaže prijemni ispit:

1) test iz geografije,

2) test iz istorije.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se  u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja. Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Član 42.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu iz člana 41. stav 1. ovog pravilnika.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Član 43.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz geografije, ili najmanje 120 bodova na testu iz istorije, iz člana 41. stav 1. ovog pravilnika.

Član 44.

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz geografije i istorije.

Stručna  društva  i  drugi  organizatori  takmičenja  iz  stava  1. ovog člana jesu:

1) geografija:

–  Takmičenje  u  poznavanju  opšte  i  nacionalne  geografije  – Srpsko geografsko društvo;

2) istorija:

–  Takmičenje   u  poznavanju  opšte   i   nacionalne  istorije   – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”, Beograd.

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz geografije ili istorije, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost

Član 45.

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost kandidat polaže prijemni ispit iz poznavanja opšte kulture.

Test iz stava 1. ovog člana polaže se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Član 46.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost može da ostvari najviše

240 bodova na testu iz člana 45. stav 1. ovog pravilnika.

Član 47.

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz poznavanja opšte kulture iz člana 45. stav 1. ovog pravilnika.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport

Član 48.

Za  upis  u  odeljenje  za  učenike  sa  posebnim  sposobnostima  za sport kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima, koje je ostvario u osmom razredu osnovne škole, u skladu sa članom 49. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana:

1)  u  slučaju  kada  zbog  ugroženosti  bezbednosti  i  zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da kandidat ostvari sportske rezultate u osmom razredu, kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima  koje  je  ostvario  u sedmom  razredu osnovne škole,  u skladu sa članom 49. ovog pravilnika.

2)  u  slučaju  kada  zbog  ugroženosti  bezbednosti  i  zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe prvenstva ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način propisan članom 49. ovog pravilnika.

Potvrdu iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje nadležni nacionalni granski sportski savez, koji je registrovan u ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

Član 49.

Postignuti   sportski   rezultati   vrednuju   se   tako   što   se kandidatu za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport dodeljuju sledeći bodovi:

1) ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku reprezentativaca, za one sportove koji nemaju reprezentativna takmičenja uzrasta do 14 godina – 10 bodova,

2) ako je osvojio medalju u sportskom takmičenju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinačno ili kao član ekipe – osam (8) bodova za zlatnu medalju, sedam (7) bodova za srebrnu medalju i šest (6) bodova za bronzanu medalju.

  1. Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Član 50.

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz provere znanja stranog jezika.

Na prijemnom ispitu iz stava 1. ovog člana proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2

Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Prijemni ispit za upis u školu iz stava 1. ovog člana sastoji se iz dva dela, i to:

1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i

2) usmene provere znanja stranog jezika.

Kandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.

Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje 9 bodova.

Kandidat na usmenoj proveri znanja može da ostvari najviše 5 bodova.

Položen prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija  na  stranom  jeziku  ne  predstavlja  uslov  za  rangiranje  radi  upisa  u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke.

Član 51.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, koji je ispunio uslove za rangiranje radi upisa u gimnaziju, može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.

Kandidatu za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, koji je ispunio uslove za rangiranje radi upisa u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja.

Član 52.

Učenik koji je završio poslednja dva razreda na stranom jeziku u inostranstvu ili u stranoj školi u Republici Srbiji, može da se upiše u

školu u kojoj se ostvaruje deo nastave na istom jeziku, bez polaganja prijemnog ispita, ukoliko je broj učenika u odeljenju manji od 30.

Ukoliko odeljenje iz stava 1. ovog člana posle rangiranja učenika koji su položili prijemni ispit nije bilo popunjeno, kandidat iz stava 1. ovog člana može da se upiše do broja previđenog za upis.

Ukoliko kandidat iz stava 1. ovog člana konkuriše za upis u škole iz člana 14. ovog pravilnika, osim škole u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, pravo na upis preko broja određenog za upis ostvaruje ukoliko je položio odgovarajući prijemni ispit.

Član 53.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.

Član 54.

Takmičenje učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, u smislu ovog pravilnika, jeste takmičenje iz stranog jezika.

Stručno društvo koje je organizator takmičenja iz stava 1. ovog člana je:

1) za strane jezike – Društvo za strane jezike i književnosti (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz stranog jezika, dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo mesto i 2 boda za treće mesto.

  1. Upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti likovne umetnosti

Član 55.

Za   upis   u   umetničku   školu   likovne   oblasti,   odnosno   na obrazovni profil u oblasti umetnosti, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) crtanja;

2) slikanja;

3) vajanja.

Prijemni ispit za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno obrazovni profil u oblasti umetnosti, polaže se pred komisijom u kojoj se do 70% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

Član 56.

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, može da ostvari na prijemnom ispitu najviše po 160 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 480 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje crtanja jesu: kompozicija – 40 bodova; proporcija i karakter oblika – 40 bodova; kvalitet linije – 40 bodova i opšti likovni utisak – 40 bodova.

Kriterijumi  za  ocenjivanje  slikanja  jesu:  kompozicija  –  40 bodova; osećaj za boju – 40 bodova; lokalni ton – 40 bodova i opšti likovni utisak – 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje vajanja jesu: kompozicija – 40 bodova;

osećaj za oblik – 40 bodova; strukturalna vrednost – 40 bodova i taktilnost –40 bodova.

Član 57.

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno na svim delovima prijemnog ispita.

  1. Upis u muzičku školu

Član 58.

Kandidat se upisuje u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi;

–  opšteg  uspeha  iz  poslednja  tri  završena  razreda  osnovne škole.

Izuzetno  od  stava  1.  ovog  člana,  kandidat  koji  nije  završio osnovnu muzičku školu, upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

–  opšteg  uspeha  iz  poslednja  tri  završena  razreda  osnovne škole;

– uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Prijemni  ispit  za  upis  u  muzičku  školu  polaže  se  pred komisijom u kojoj se do 70% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

Član 59.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od šest godina, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju četvrtog, petog i šestog razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od četiri godine, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od dve godine, iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoži s brojem šest (6).

Ukupan broj bodova iz st. 1-3. ovog člana zaokružuje se, pre sabiranja, na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 60.

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože s brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio, kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidat koji se uporedo školuje u drugoj srednjoj školi kao redovan učenik ili studira, ostvaruje 30 bodova po osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Ispit za nivo osnovne muzičke škole

Član 61.

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela, i to:

1) solfeđo;

2) teorija muzike;

3) glavni predmet: instrument, odnosno pevanje.

Član 62.

Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to:

1) solfeđo – 10 bodova;

2) teorija muzike – 10 bodova;

3) glavni predmet: instrument, odnosno pevanje – 10 bodova.

Član 63.

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po četiri (4) boda na svakom delu ispita.

Upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje i odsek za crkvenu muziku

Član 64.

Za upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje i odsek za crkvenu muziku, kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) glavni predmet: instrument, odnosno pevanje;

2) solfeđo sa teorijom muzike.

U odnosu na odsek, kandidati biraju da polažu pevanje ili jedan od navedenih instrumenta:

(1) vokalno-instrumentalni odsek, obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike:

– solo pevanje ili jedan od instrumenata: klavir, harmonika, gitara, harfa, udaraljke, violina, viola, kontrabas, violončelo, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, truba, trombon , horna, tuba, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, orgulje, čembalo;

(2) vokalno-instrumentalni odsek, obrazovni profil muzički izvođač rane muzike:

– rano pevanje ili jedan od instrumenata: čembalo, orgulje, lauta, barokna violina i viola, barokno violončelo, viola da gamba, blok flauta, traverso flauta;

(3) džez odsek, obrazovni profil muzički izvođač džez muzike:

– džez pevanje ili jedan od instrumenata: džez gitara, bas gitara, džez kontrabas, džez saksofon, džez bubnjevi, džez klavir, džez truba;

(4) odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil muzički izvođač srpskog tradicionalnog pevanja i srpskog tradicionalnog sviranja:

– srpsko tradicionalno pevanje ili jedan od instrumenata: frula, gusle, kaval; smer):

(5) odsek za crkvenu muziku, obrazovni profil muzički izvođač crkvene muzike (pravoslavni

– crkveno pevanje sa tipikom;

obrazovni profil muzički izvođač crkvene muzike (katolički i protestantski smer):

– instrument: orgulje.

Za upis na obrazovne profile muzički izvođač klasične muzike – solo pevanje i muzički izvođač džez muzike – džez pevanje, mogu da konkurišu kandidati koji pored ostalih uslova ispunjavaju i uslov da ženski glasovi imaju 21 godinu i manje, a muški glasovi 23 godine i manje.

Član 65.

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 64. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 200 bodova za glavni predmet: instrument, odnosno pevanje;

2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Član 66.

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 64. ovog pravilnika položio  je  prijemni  ispit  ako  je ostvario  najmanje  120  bodova  iz  glavnog predmeta: instrumenta, odnosno pevanja i 60 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Upis u muzičku školu na odsek za muzičku teoriju i odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka

Član 67.

Za upis u muzičku školu na odsek za muzičku teoriju (obrazovni profil  muzički  saradnik)  i odsek  za  muzičku  produkciju  i  obradu  zvuka (obrazovni profili dizajner zvuka), kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) pismeni ispit iz solfeđa;

2) usmeni ispit iz solfeđa;

3) test iz teorije muzike.

Član 68.

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 67. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa;

2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa;

3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

Član 69.

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 67. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

Član 70.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz glavnog predmeta.

Upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji

Član 71.

Za  upis  u Školu  za  muzičke  talente  u Ćupriji  na  obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike, kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1)  glavni  predmet:  instrument  (violina,  viola,  violončelo,kontrabas);

2) solfeđo sa teorijom muzike.

Član 72.

Kandidat za upis u školu iz člana 71. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 200 bodova iz glavnog predmeta: instrumenta;

Kandidat za upis u školu iz člana 71. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 150 bodova na ispitu iz glavnog predmeta: instrumenta i 70 bodova na ispitu iz solfeđa sa teorijom muzike.

  1. Upis u baletsku školu

Član 74.

Kandidat se upisuje u baletsku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi;

–  opšteg  uspeha  iz  poslednja  tri  završena  razreda  osnovne škole.

Izuzetno  od  stava  1.  ovog  člana,  kandidat  koji  nije  završio osnovnu baletsku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

–  opšteg  uspeha  iz  poslednja  tri  završena  razreda  osnovne škole;

– uspeha na ispitu za nivo osnovne baletske škole.

Prijemni  ispit  za  upis  u  baletsku  školu  polaže  se  pred komisijom u kojoj se do 70% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

Član 75.

Opšti uspeh u osnovnoj baletskoj školi iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne baletske škole i pomnože brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 76.

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, odnosno iz poslednja tri završena razreda osnovne škole i pomnože brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio, kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole, za odsek klasičan balet i odsek savremena igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) klasični balet – 10 bodova;

2) istorijsko balske igre – 10 bodova;

3) solfeđo – 10 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole, za odsek narodna igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) narodna igra – 10 bodova;

2) tradicionalno pevanje – 10 bodova;

3) solfeđo – 10 bodova.

Član 78.

Na  ispitu za  nivo  osnovne  baletske  škole  kandidat  može  da ostvari najviše 30 bodova.

Član 79.

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne baletske škole ako je osvojio najmanje po četiri (4) boda na svakom delu ispita.

Upis u baletsku školu na odsek za klasičan balet

Član 80.

Za upis u baletsku školu na odsek za klasičan balet, kandidat

polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1)  pokazano  znanje  iz  klasičnog  baleta  iz  gradiva  osnovne baletske škole i jedna klasična baletska varijacija;

2) sceničnost;

3) fizičke predispozicije.

Član 81.

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 80. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije;

2) 75 bodova za sceničnost;

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Član 82.

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 80. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Za upis u baletsku školu na odsek za savremenu igru, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1)  pokazano  znanje  iz  klasičnog  baleta  iz  gradiva  osnovne baletske škole i jedna savremena koreografija;

2) sceničnost;

3) fizičke predispozicije.

Član 84.

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 83. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta – savremene koreografije;

2) 75 bodova za sceničnost;

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Član 85.

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 83. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta – savremene koreografije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Upis u baletsku školu na odsek za narodnu igru

Član 86.

Za upis u baletsku školu na odsek za narodnu igru, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuju:

1) igračke sposobnosti;

2) sceničnost i fizičke predispozicije;

3) sluh, ritam i memorija.

Član 87.

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 86. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova za igračke sposobnosti;

2) 75 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije;

3) 75 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Član 88.

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 86. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova za igračke sposobnosti, 45 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije i 45 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Član 89.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u baletsku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;

2) ostvario veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi, odnosno opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

UPIS U ŠKOLU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA UČENIKA – PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Član 90.

Učenik – pripadnik romske nacionalne manjine upisuje se u školu pod povoljnijim uslovima, na osnovu merila i postupka propisanih ovim pravilnikom.

Član 91.

Osnovna škola počev od sedmog razreda preduzima mere kojima informiše roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika romske nacionalne manjine o merilima i postupku za upis učenika u školu pod povoljnijim uslovima, u skladu sa ovim pravilnikom.

Informisanje roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika o merilima  i  postupku  upisa  učenika  u  školu  pod  povoljnijim  uslovima  u skladu sa ovim pravilnikom, realizuje i Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

Član 92.

Pod merama iz člana 91. ovog pravilnika, podrazumevaju se aktivnosti odeljenskog starešine, stručnog saradnika (psihologa, pedagoga, socijalnog radnika) i drugih nastavnika koje se odnose na:

1) informisanje učenika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika o mogućnostima za upis učenika u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

2) davanje uputstva za pribavljanje potrebne dokumentacije za prijavu učenika za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

3) pružanje pomoći roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i učenicima u izboru škole i zanimanja, prema sklonostima i sposobnostima učenika (praćenje razvoja učenika i informisanje o karakteru i uslovima rada pojedinih zanimanja).

Član 93.

Prijavu za upis u školu pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom, za učenika iz člana 90. ovog pravilnika podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se osnovnoj školi.

U prijavi iz stava 1. ovog člana roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik   učenika   se   izjašnjava   o   nacionalnoj   pripadnosti   učenika   i dostavlja dokumentaciju o socijalnom statusu učenika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Član 94.

Osnovna škola, na osnovu prijave iz člana 93. ovog pravilnika, sastavlja listu učenika koji su se prijavili za upis u školu pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom i dostavlja je Ministarstvu.

Član 95.

Učenik koji je prijavljen za upis pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravlilnikom, polaže završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom koji uređuje završni ispit.

Broj bodova koji učenik iz stava 1. ovog člana ostvari na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita,  uvećava se za 30% od  broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Učeniku iz  stava  1.  ovog  člana  koji  živi u porodici  koja  je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji je ostvario na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Posle polaganja završnog ispita, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika iz stava 1. ovog člana ima pravo da izrazi najviše

20  opredeljenja  za  dalje  školovanje,  na  način  opisan  u  članu  10.  ovog pravilnika.

Učenik iz stava 1. ovog člana raspoređuje se u školu na osnovu opredeljenja i broja bodova uvrđenih u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, zajedno sa ostalim učenicima.

Ukoliko u istoj školi ima više odeljenja istog smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila, a više učenika iz stava 1. ovog člana je ispunilo uslove za rangiranje, učenici iz stava 1. ovog člana raspoređuju se ravnomerno po odeljenjima.

Član 96.

Posle upisa, osnovna škola dostavlja školi podatke o učeniku koji se upisao na način propisan ovim pravilnikom, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Član 97.

Učenik  koji  prilikom  ostvarivanja  prava  na  upis  u  školu koristi pravo na dodatne bodove u skladu sa članom 95. ovog pravilnika, nema pravo da ostvaruje dodatne bodove po drugom osnovu.

VI. UPIS U ŠKOLU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA POLAZNIKA KOJI JE ZAVRŠIO OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE PO PROGRAMU FOOO

Član 98.

Polaznik koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu FOOO upisuje se u školu pod povoljnijim uslovima, na osnovu merila i postupka propisanih ovim pravilnikom.

Član 99.

Osnovna škola počev od trećeg ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja po programu FOOO preduzima mere kojima informiše roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike polaznika, o merilima i postupku za upis u školu, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 100.

Pod merama iz člana 99. ovog pravilnika, podrazumevaju se aktivnosti školskog tima za osnovno obrazovanje odraslih koje se odnose na:

1) informisanje polaznika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika polaznika o mogućnostima za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

2) davanje uputstva za pribavljanje potrebne dokumentacije za prijavu polaznika za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

3) pružanje pomoći polazniku i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima polaznika u izboru škole i zanimanja, prema sklonostima i sposobnostima polaznika (informisanje o uslovima rada kod pojedinih zanimanja).

Osnovna škola informisaće polaznika o uslovima za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom, od drugog polugodišta školske godine u kojoj završava osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu FOOO.

Član 101.

Prijavu   za   upis   u   školu   polaznika   u   skladu   sa   ovim pravilnikom, podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik polaznika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se osnovnoj školi.

U prijavi iz stava 1. ovog člana roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik polaznika se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti polaznika i uz prijavu dostavlja dokumentaciju o socijalnom statusu polaznika i roditelja, odnosno  drugog  zakonskog  zastupnika,  u  skladu  sa  propisima  kojima  se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Član 102.

Osnovna škola, na osnovu prijave iz člana 101. ovog pravilnika, sastavlja listu polaznika koji ispunjavaju uslove za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom i dostavlja je Ministarstvu.

Član 103.

Polaznik koji je prijavljen za upis pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravlilnikom, polaže završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje završni ispit.

Broj  bodova  koji  polaznik  iz  stava  1.  ovog  člana  ostvari  na osnovu opšteg uspeha iz škole i završnog ispita izračunava se u skladu sa ovim pravilnikom.

Broj  bodova  koji  polaznik  iz  stava  1.  ovog  člana  ostvari  na osnovu opšteg uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Polazniku iz stava 1. ovog člana koji živi u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji je ostvario na osnovu opšteg uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Posle polaganja završnog ispita, polaznik iz stava 1. ovog člana, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da izrazi najviše

20  opredeljenja  za  dalje  školovanje,  na  način  opisan  u  članu  10.  ovog pravilnika.

Polaznik  se  upisuje  u  školu  na  osnovu  opredeljenja  i  broja bodova uvrđenih u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana, u svojstvu redovnog učenika, ukoliko na dan 1. septembra školske godine u kojoj se upisuje u prvi razred

ima manje od 17 godina.

Ukoliko u istoj školi ima više odeljenja istog smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila, a više polaznika iz stava 1. ovog člana je ispunilo uslove za rangiranje, polaznici iz stava 1. ovog člana raspoređuju se ravnomerno po odeljenjima.

Član 104.

Posle upisa polaznika u školu, osnovna škola dostavlja školi podatke o polazniku koji se upisao na način propisan ovim pravilnikom, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Član 105.

Polaznik koji prilikom ostvarivanja prava na upis u školu koristi pravo na dodatne bodove u skladu sa članom 103. ovog pravilnika, nema pravo da ostvaruje dodatne bodove po drugom osnovu.

VII.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Upis kandidata iz Republike Srpske

Član 106.

Kandidat koji je poslednji razred osnovnog obrazovanja završio u Republici  Srpskoj,  pravo  na  rangiranje  radi  upisa  u  školu  ostvaruje  na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz člana 3. ovog pravilnika i opšteg uspeha u poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja.

Kandidat iz stava 1. ovog člana prijavljuje se u bilo koju osnovnu školu  u  Republici  Srbiji,  posle  dobijanja  javne  isprave  o  završenom osnovnom obrazovanju u Republici Srpskoj, radi učestvovanja u svim radnjama u postupku rangiranja radi upisa u školu.

Ukoliko kandidat iz stava 1. ovog člana konkuriše za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika, pravo na rangiranje radi upisa ostvaruje ukoliko je položio odgovarajući prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti  i  ispunio  sve  uslove  za  upis  u  školu  iz  člana  14.  ovog pravilnika, u skladu sa ovim pravilnikom.

Upis kandidata starijih od 17 godina u svojstvu vanrednog učenika

Član 107.

Kandidat koji je osnovno obrazovanje stekao u Republici Srbiji zaključno sa školskom 2009/2010. godinom, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na način da se broj bodova koji imaju na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda, uveća za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Broj  bodova  ostvaren  na  osnovu  opšteg  uspeha  utvrđuje  se  u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.

Kandidatu starijem od 17 godina, koji je pripadnik romske nacionalne manjine, i kandidatu koji je završio program FOOO, a koji je polagao završni ispit, broj bodova koji je ostvario na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita, uvećava se za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko kandidat iz stava 3. ovog člana živi u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji je ostvario na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko kandidat iz stava 3. ovog člana nema dokaz o bodovima koji je osvojio na završnom ispitu, taj broj bodova zamenjuje se brojem koji se dobija kada se broj bodova koji je kandidat osvojio na osnovu opšteg uspeha, pomnoži sa brojem 10/7.

Ukoliko  je  kandidat  obavio  završni  ispit  na  kraju  školske 2012/2013. godine, broj bodova koje bi osvojio na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha množi sa brojem četiri (4) i tako dobijeni broj deli sa brojem šest (6) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske godine u kojoj je na osnovu opšteg uspeha mogao da osvoji najviše 70 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu najviše 30 bodova, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na sledeći način:

– broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha iskazuje se na način propisan članom 4. ovog pravilnika, tako da na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova;

– broj bodova osvojen na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, a broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10)  i  zaokružuje  na  dve  decimale,  tako  da  na  osnovu  uspeha  na  završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.

Kandidat iz st. 1, 3, 6. i 7. ovog člana upisuje se u školu u svojstvu vanrednog učenika.

Postupak prijavljivanja i rangiranja kandidata iz st. 1, 3, 6. i 7. ovog člana sprovodi se u školskoj upravi.

Član 108.

Zaključno sa školskom 2018/2019. godinom prestao je upis u osnovnu muzičku školu u trajanju od dve godine.

Član 109.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 76/20 i 94/20).

Član 110.

Ovaj   pravilnik   stupa   na   snagu   narednog   dana   od   dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-26/2021-03

Beograd, 29. marta 2021. godine

M I N I S T A R

Branko Ružić, s.r.