UPUTSTVO

U skladu sa dogovorom postignutim na današnjem sastanku a u cilju sprovođenja zaključka Vlade Republike Srbije u prilogu Vam dostavljamo tabelu koju je potrebno popuniti za lica koja žive na teritoriji opštine Leposavić prema priloženom uputstvu.

 1. Tabela se popunjava isključivo ćiriličnim pismom
  2. Tabelu dostaviti u izvornom formatu (nisu dozvoljene bilo kakve promene osim unosa traženih podataka)
  3. Podatke popunjavate za Vaše zaposlene i njihove članove porodica (decu, roditelje ukoliko su nezaposleni bez obzira da li primaju penziju ili ne, korisnike privremene naknade – invalide rada II ili  III kategorije invalidnosti odnosno preostale radne sposobnosti kao i korisnike drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ostale članove ukoliko žive u okviru istog domaćinstva)
  4. Ukoliko deca zaposlenih pohađaju predškolsku ustanovu, osnovnu ili srednju školu na teritoriji opštine Leposavić takve podatke ne ubacivati u listu jer će nadležne institucije dostaviti podatke za ova lica
  5. U koloni „Adresa življenja“ navodi se adresa lica gde stvarno živi bez obzira na adresu u ličnoj karti
  6. U koloni „Zakonski zastupnik – staratelj“ ubacujete ime i prezime staratelja maloletnog lica
  7. Ukoliko lice nema tekući račun u banci polja za broj tekućeg računa i naziv banke popuniti sledećom oznakom „/“. U slučaju maloletnih lica ubaciti broj računa staratelja – zakonskog zastupnika ukoliko poseduje tekući račun u banci
  8. Za maloletna lica ubaciti broj telefona staratelja – zakonskog zastupnika
  9. U koloni „Kategorija građana 1-5“ klikom na polje u padajućem meniju imate izbor 5 različitih kategorija za koje morate izabrati odgovarajuću kategoriju za upisano lice u skladu sa uputstvom koje ste dobili.

  Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica ili pitanja u vezi sa popunjavanjem tabele možete se obratiti sledećim licima
  Vukićević Radmila – 0648635897
  Radosavljević Marko – 0648224739
  Vukadinović Miloš – 066001770

  Kabinet predsednika opštine Leposavić

 

PREUZMI DOKUMET:

Forma za unos u evidenciju gradjana